بستن

اداره بهداشت و سلامت

نام و نام خانوادگی

سمت

 

مدرک تحصیلی

 

رشته تحصیلی

تلفن داخلی

شماره تماس مسقیم

پوراندخت مرتضوی

مسئول مرکز

 

لیسانس

 

پرستاری

5422-5421

06133369455

 

نام و نام خانوادگی

سمت

 

مدرک تحصیلی

 

رشته تحصیلی

تلفن داخلی

شماره تماس مسقیم

شراره مختارزاده

مسئول پذیرش

 

لیسانس

 

مطالعات خانواده

5422-5421

06133369455

دکتر غلامرضا پیربابا

پزشک مرکز بهداشت

 

دکتری

 

عمومی

5422-5421

06133369455

سهام معاوی

پرستار

 

فوق دیپلم

 

مامایی

5422-5421

06133369455

 

1.انجام پایش سلامت جسمی دانشجویان ورودی جدید بر اساس سیاست های وزارت علوم
2. نظارت بر ایمنی تمامی اکاکن آموزشی و پژوهشی دانشگاه ماندد آزمایشگاه، کارگاه و ...، ارائه پیشنهادت و راهکارها جهت رفع نواقص وانجام پیگیری های مربوطه
3. نظارت بهداشتی بر تمام اماکن دانشگاه (خوابگاه، مراکز توزیع غذا، اماکن ورزشی و...)
4. هماهنگی و اقدام لازم جهت صدور کارت بهداشتی کارکنان بر اساس ماده 13 قانون موارد خوردن، آشامیدنی و آرایشی
5. ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به دانشگاهیان و دانشجویان
6. تامین داروهای اورژآنسی و تزریقی
7. انجام تزریقات، پانسمان، بخیه، نوار قلب، سوراخ کردن گوش، تست قند خون
8. ارائه خدمات دندانپزشکی به دانشجویان و دانشگاهیهان
9. تشکیل مستمر کمیسیون پزشکی دانشگاهیان
10. بررسی گواهی های پزشکی دانشجویان در طول ترم و ایام امتحانات
11. بررسی گواهی های پزشکی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی در طول ترم و ایام امتحانات
12. پیگیری مصوبات کارگروه شورای سلامت و امنیت غذایی استان و ارسال گزارش به دبیرخانه کارگروه شورای مذکور به عنوان پیامگزار سلامت
13. ارتقاء سطح دانش و بینش دانشگاههیان و دانشجویان در زمینه بهداشت و سلامت جسمی (با استفاده از بروشور و سامانه دانشگاه)
14. پیگیری و هماهنگی امور مربوط به مراکز بهداشت و درمان دانشگاه های منطقه ده.