شرح وظایف مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

 • اجرای مصوبات و دستورالعمل های شورای نظارت و ارزیابی.
 • جمع آوری اطلاعات وآمار مورد نیاز در چارچوب مصوبات شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی کشور و تجزیه و تحلیل داده ها و دسته بندی اطلاعات مربوط به آن و ارائه گزارش به شورای نظارت و ارزیابی.
 • همکاری با گروه های نظارت و ارزیابی اعزامی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری.
 • تهیه گزارش مربوط به کیفیت آموزشی دانشگاه بر اساس الگوهای تنظیم شده از سوی شورای نظارت و ارزیابی آموزشی کشور و ارائه آن به ریاست دانشگاه جهت انعکاس به وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری در پایان هر نیمسال تحصیلی.
 • ارزیابی ارتقاء کیفیت و کمیت فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرائی و میزان کارائی برنامه ها و مقررات بر اساس عوامل و شاخص های تعیین شده.
 • جمع آوری و ارائه نظرات و پیشنهادهای لازم در جهت اصلاح و بهبود کیفیت آموزشی در دانشگاه.
 • ایجاد هماهنگی و ارتباط میان شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه و مدیریت نظارت و ارزیابی.
 • ارزیابی روش تدریس اعضاء هیات علمی دانشگاه و تلاش در جهت انتخاب مناسب ترین روش تدریس برای هر موضوع درسی از طریق تکمیل فرمهای پرسشنامه توسط دانشجویان و نظرخواهی از دانش آموختگان در مورد نقاط قوت و ضعف نحوه آموزش در دانشگاه.
 • تهیه و تنظیم آمارهای لازم از کارکنان، اعضاء هیات علمی و دانشجویان در دانشگاه.
 • بررسی و تجزیه و تحلیل آمار سالیانه و تهیه گزارشات لازم جهت مدیریت دانشگاه.
 • تهیه آمارهای مقایسه ای در زمینه های مختلف.
 • بررسی و تصویب طرحهای مربوط به نظارت و ارزیابی دانشگاه.
 • بررسی وضعیت آموزشی، پژوهشی و رفاهی اعضاء آموزشی دانشگاه و یافتن شاخصها و عوامل تاثیرگذار بر کیفیت آموزش.
 • بررسی و ارزیابی مستمر کارکرد گروههای آموزشی، دانشکده ها و واحدهای دانشگاهی و ارائه گزارش به معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه.
 • بررسی مشکلات و موانع رشدکیفی آموزش در دانشگاه و ارائه طرحهای مناسب جهت بهبود و افزایش سطح کیفی آموزشی دانشگاه.
 • ارتباط با دانشگاههای معتبر جهان و کسب اطلاع از نحوه تلاشها و دستاوردهای نوین در زمینه نظارت و ارزیابی آموزش و استفاده بهینه از آن.
 • برنامه ریزی و ارزیابی منظم فعالیتهای مدیران مرتبط با امور آموزشی دانشگاه.
 • برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی برای اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه در جهت ارتقای کیفیت آموزشی و مدیریت آموزشی دانشگاه.
 •  انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر و یا توسعه برنامه های درسی و آموزشی و ارائه پیشنهاد به معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه.
 • تهیه آئین نامه و دستورالعملهای لازم در زمینه مربوط.
 • نظارت بر نحوه اجرای امتحانات میان ترم و پایان ترم دانشگاه.
 • نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی دانشگاه و ارائه گزارش موارد تخلف به ریاست دانشگاه. 
 • ارزیابی عملکرد اعضاء هیات علمی از طریق فرمهای نظر خواهی دانشجویان و همکاران گروه مربوطه.
 • انجام کلیه امور محوله در زمینه نظارت و ارزیابی از طرف ریاست دانشگاه.