اهداف

1- تحلیل نظام مند و راهبردی رسالت، اهداف و عملکرد موسسه به منظور شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و چالش ها.

2- نهادینه کردن و اشاعه فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در موسسه.

3- ارتقاء کیفیت مولفه های دروندادی، فرایندی و بروندادی موسسه.

4- نهادینه کردن ارزیابی درونی به عنوان یکی از فرایندهای اصلی برنامه ریزی بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی و اجرایی موسسه.

5- افزایش بهره وری با استفاده از فرایند نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه.

6- ایجاد وحدت رویه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در همه حوزه های عملکردی موسسه.

7- تقویت زمینه های پاسخگویی موسسه به ذینفعان داخلی و بیرونی.

8- ارتقا و تضمین کیفیت نظام مند موسسه از طریق بررسی و مقایسه وضع موجود با استانداردهای ملی، منطقه ای و بین المللی.