شورای نظارت و ارزیابی

وظایف و اختیارات شورا در موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

  1. هدایت و راهبری فعالیت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و ارائه پیشنهادها به رئیس موسسه
  2. بررسی و تصویب طرح های پیشنهادی مربوط به نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه
  3. ارائه پیشنهادات لازم در زمینه فراهم آوردن منابع و امکانات مناسب برای انجام بهینه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت به رئیس موسسه
  4. تنظیم و تصویب دستورالعمل های داخلی مرتبط با اجرای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه
  5. گزارش های نظارت و ارزیابی معاونت ها، دانشکده ها، واحدها و گروه های کاری موسسه و ارائه آن به بخش های مربوط به منظور تغییر، اصلاح و تدوین برنامه های بهبود کیفیت
  6. بررسی و ارزیابی طرح ها و سیاست های راهبردی، توسعه رشته ها، جذب هیات علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، ایجاد و گسترش گروه های آموزشی و ارتقای سطح واحد های موسسه برای طرح و تصویب نهایی در شورای موسسه (شورای دانشگاه)