رویکردهای نظارتی

ارزیابی موسسه ای

تضمین کیفیت دانشگاه برایند کیفیت دانشکده ها و موسسات آن است زیرا وظایف اصلی دانشگاه از جمله آموزش، پژوش، ارتباط با جامعه عمدتاً در دانشکده ها و موسسات پژوهشی وابسته به دانشگاه عملی میشوند. یکی از ارکان اصلی هدایت این بخشها داشتن اطلاعات دقیق و سپس برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیتهای موجود می باشد که در اینصورت می توان در راستای کیفیت روز افزون موسسه اقدام نمود. بر همین اساس دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه در بخشی از فعالیتهای خود، ارزیابی موسسه ای را در دستور کار خود قرار داده است. اهداف اصلی طرح بدین شرح است: ۱- تشکیل بانک اطلاعاتی قابل اطمینان در دانشکده ها، ۲- اشراف دقیق و مستند مدیران دانشکده بر وضعیت موجود و ۳- فراهم کردن زمینه های ارزیابی دانشکده ها. برنامه عملیاتی دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه  برای ارزیابی موسسه ای به شرح زیر می باشد

ارزیابی فرآیندی

تضمین کیفیت دانشگاه از طریق انجام درست و شایسته فرایندهای اداری و علمی ممکن می شود؛ به همین دلیل بخش دیگری از فعالیتهای دفتر ارزیابی، نظارت و تضمین کیفیت دانشگاه شهید چمران اهواز بر بررسی و تحلیل نظام مند و دقیق فرایندهای دانشگاه متمرکز خواهد بود. هدف از این فعالیت شناسایی فرایندهای دانشگاه و تحلیل دقیق آنها با همکاری متخصصان درون دانشگاهی و ارائه راهکار برای اصلاح و بهبود آنهاست. در این راستا ابتدا فرایندهای کلیدی دانشگاه شناسایی و معرفی خواهند شد و سپس با گردآوری اطلاعات میدانی تحلیل و بررسی خواهند شد. شرح فعالیتهای دفتردر این بخش در جدول زیر آمده است.

ارزیابی برنامه ای

یکی از کلیدی ترین ابزارهای تضمین کیفیت در دانشگاه ها داشتن برنامه های مناسب و گام برداشتن بر اساس آنها می باشد. بر همین اساس مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه قصد دارد برنامه تفصیلی دانشکده ها و معاونت های دانشگاه را تحلیل نماید. هدف اصلی ارزیابی برنامه ای اطمینان از داشتن برنامه، سازگاری آن با برنامه راهبردی دانشگاه و ارزیابی واحدها بر اساس شاخص های کلیدی عملکرد که در برنامه های مذکور پیش بینی شده است می باشد. گام های اجرایی ارزیابی برنامه ای در دانشگاه مطابق جدول زیر انجام خواهد شد.