برنامه کاری کارکنان اداره آمار بر اساس یک سوم حضور
ایام هفته تاریخ نام و نام خانوادگی کارمند حاضر در اداره
شنبه 99.12.02 محمدجواد کوچک شوشتری
عبدالله حسینی
یکشنبه 99.12.03 پریسا مزارعیان
دوشنبه 99.12.04 محمدجواد کوچک شوشتری
سه شنبه 99.12.05 عبدالله حسینی
چهار شنبه 99.12.06 پریسا مزارعیان