برنامه حضور کارکنان در ایام کرونا

برنامه کاری کارکنان اداره آمار بر اساس یک سوم حضور
ایام هفته تاریخ نام و نام خانوادگی کارمند حاضر در اداره
شنبه 1400.02.04 محمدجواد کوچک شوشتری
پریسا مزارعیان
یکشنبه 1400.02.05 عبدالله حسینی
پریسا مزارعیان
دوشنبه 1400.02.06 عبدالله حسینی
پریسا مزارعیان
سه شنبه 1400.02.07 محمدجواد کوچک شوشتری
پریسا مزارعیان
چهار شنبه 1400.02.08 عبدالله حسینی
پریسا مزارعیان