نشستی با عنوان ً فرآیند تعریف پروژه و دریافت حمایت های مالی بنیاد علوی (مستضعفان) که در تاریخ 1401/8/25 در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه برگزار شد

نشستی با عنوان ً فرآیند تعریف پروژه و دریافت حمایت های مالی بنیاد علوی (مستضعفان) که در تاریخ 1401/8/25 در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه برگزار شد


نشستی با عنوان ً فرآیند تعریف پروژه و دریافت حمایت های مالی بنیاد علوی (مستضعفان) که در تاریخ 1401/8/25 در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه برگزار شد

 

 

نشستی با عنوان ً فرآیند تعریف پروژه و دریافت حمایت های مالی بنیاد علوی ( مستضعفان) که با حضور جناب آقای حسین معاونی مدیر اشتغال جنوب غرب بنیاد علوی در مرکز رشد واحد های فناور تشکیل شد و آقای معاونی توضیحاتی در خصوص بنیاد علوی و زنجیره ارزش و ارتباط آن دستگاه را بیان فرمودند.

بنیاد علوی چیست ؟ 

یکی از 5 نهاد بودجه کشور است . محرومیت زدایی یکی از رسالت های این بنیاد می باشد که در شاخه های مختلف نمود پیدا می کند . یکی دیگر از اهداف بنیاد علوی ایجاد اشتغال و افزایش درآمد در مناطق محروم است و همچنین ایجاد اشتغال با هدف تعیین پروژه و سپس تخصیص تسهیلات به این پروژه ها چه به صورت پروژه های مستقل وچه به صورت همکاری با پروژه های بزرگتر.