مدیر فعلی

 

نام و نام خانوادگی محل خدمت سال شروع مشاهده رزومه  
دکتر علیرضا کیاست عضو هیأت علمی دانشکده علوم - گروه شیمی شهریور 95 رزومه