آیین نامه ها

آیین نامه ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آئین نامه جدید کرسی های ترویجی نقد و مناظره - آذر 1395 دانلود (56.7k)
نظام نامه و آئین نامه های هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره-مصوب دی 95 دانلود (478.0k)
شناخت نامه علمی صاحبان کرسی های موفق دانلود (4,209.8k)
شناخت نامه آثار انتشار یافته و در دست انتشار دانلود (14,045.7k)
شرایط داوران و ناقدان دانلود (81.6k)
ترکیب، اهداف، امتیازات، شرح وظایف و آیین نامه های شورای داوری و کمیته ناقدان کرسی ها دانلود (75.0k)
آیین نامه حمایت از رساله های دکتری با رویکرد نظریه پردازی، نوآوری، نقد و مناظره دانلود (144.4k)
آیین نامه اجرایی کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی، نقد، مناظره، نوآوری، ترویجی، آزاداندیشی دانلود (387.0k)
آیین نامه ها و ساختارها دانلود (4,096.8k)
آیین نامه کمیته دستگاهی برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانلود (123.2k)
آیین نامه کرسی های ترویجی -مصوب آبان ماه 1395 دانلود (725.5k)