کارشناسان

 

نام و نام خانوادگی: زینب دهبان نژاد

تلفن داخلی:    2017                  

تلفن مستقیم:  33360021-061

کارشناسان

 

نام و نام خانوادگی: مینا نعمتی

خلاصه‌ای از فعالیت‌های کاری:

- مسئول سیستم مالی دوره های شبانه

 -ثبت وام دانشجویی، تخفیفات

- بررسی فرم های تسویه حساب دانشجویان

تلفن داخلی: ۲۱۱۲

تلفن مستقیم:  33360021-061

کارشناسان

نام و نام خانوادگی: لاله امیری

 

خلاصه ای از فعالیت های کاری :

- امور مربوط به آزمون ها

- امور مربوط به دانشجویان دکتری

- مکاتبات متفرقه واحد

 

تلفن داخلی: ۲۰۹۲

حسابدار

 نام و نام خانوادگی:  سعید کمایی

شرح وظایف:

- تنظیم نامه های استرداد شهریه دانشجویان شبانه و پردیس دانشگاهی

- تنظیم نامه های مربوط به درآمدهای شبانه از محل پرداخت شهریه دانشکده های مختلف

- تنظیم نامه های مربوط به درآمدهای خاص از محل پرداخت دانشجویان بورسیه دکتری و آزمون های مختلف

- تنظیم لیست های حق التدریس اعم از گروه معارف و پردیس دانشگاهی

- تنظیم لیست های آزمون ها در سیستم حق التدریس تا مرحله پرداخت و مراجعه به بانک

 

 تلفن داخلی: ۲۰۹۴