معاونت آموزشی پردیس دانشگاهی و آموزش های آزاد

نام‌ و نام‌خانوادگی : علیرضا  جلیلی فر

مدرک تحصیلی : دکتری زبان شناسی  کاربردی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی : a.jalilifar@scu.ac.ir

 تلفن مستقیم: ۳۳۳۳۲۰۴۳ (۰۶۱)

دور نگار: ۳۳۳۳۷۲۰۰ (۰۶۱)

 تلفن داخلی: ۲۰۰۹