مدیر کنونی پردیس دانشگاهی

         

نام و نام خانوادگی: دکتر مجید گودرزی

مرتبه علمی:  استادیار

 گروه آموزشی: جغرافیا و برنامه ­ریزی شهری

 

رزومه دکتر مجید گودرزی

 

تلفن داخلی: 2017

تلفن مستقیم: 33333872

پست الکترونیکی : m.goodarzi@scu.ac.ir