گزارش فعالیتهای دبیرخانه هیات ناتک استان در شهریور و مهر ماه 99

گزارش فعالیتهای دبیرخانه هیات ناتک استان در شهریور و مهر ماه 99


گزارش فعالیتهای دبیرخانه هیات ناتک استان در شهریور و مهر ماه 99

 

 

 

 

 

 

 فعالیتهای انجام شده دبیرخانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان در شهریور و مهرماه سال 1399 

 

  1. بازدید از مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهواز و واحدهای مستقر در آن
  2. بازدید از مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان و واحدهای مستقر در آن
  3. تهیه گزارش ارزیابی مراکز رشد استان موضوع اولین مدل ارزیابی موسسات آموزشی
  4. تدوین گزارش تحلیلی سه ساله زیر نظام های آموزش عالی استان
  5. تهیه گزارش زیرساخت اینترنت مراکز آموزشی استان و ارائه به اداره کل ارتباطات و فناوری استان خوزستان
  6. پیگیری به روز رسانی اطلاعات سامانه آموزش عالی الکترونیکی (ساعا)
  7. بررسی درخواست مراکز آموزش عالی استان در سامانه جامع آموزش عالی

-دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

-دانشگاه شهید چمران اهواز

-دانشگاه نفت

- دانشگاه غیر دولتی – غیر انتفاعی امیرالمومنین(ع)

-موسسه غیر دولتی – غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی

- موسسه غیر دولتی – غیر انتفاعی کارون