بازدید مرحله دوم از موسسه غیر انتفاعی- غیر دولتی برخط

بازدید مرحله دوم از موسسه غیر انتفاعی- غیر دولتی برخط


بازدید مرحله دوم از موسسه غیر انتفاعی- غیر دولتی برخط

 

 

کارگروه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان بنا به دستور رییس محترم نظارت وزارت عتف مبنی بر تایید نهایی مکان جدید موسسه غیر انتفاعی- غیر دولتی برخط روز دوشنبه 1400.03.31از آن موسسه بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید دکتر عبداله پارسا دبیر هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان، دکتر محمد شفیعی عضو کارگروه دانشگاه های غیر دولتی – غیر انتفاعی هیئت نظارت استان و آقای مهندس مجتبی پورحمزه کارشناس دبیرخانه هیات نظارت، اریابی و تضمین کیفیت استان حضور داشتند.

نتیجه بازدید از این موسسه، پس از تکمیل و بررسی به مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت  آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ارسال می‌شود.