بازدید از موسسه غیر انتفاعی- غیر دولتی برخط

بازدید از موسسه غیر انتفاعی- غیر دولتی برخط


بازدید از موسسه غیر انتفاعی- غیر دولتی برخط

 

 

در تاریخ یکشنبه 99/12/17بنا به در خواست مدیر کل دفترآموزش عالی غیر دولتی وزارت عتف از مکان جدید موسسه غیر دولتی- غیر انتفاعی برخط بازدید به عمل آمد در این بازدید دکتر حسین معتمدی، دکتر محمد شفیعی از اعضاء کارگروه های تخصصی و مهندس مجتبی پورحمزه کارشناس دبیرخانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان حضورداشتند گزارش بازدید انجام شده پس از تکمیل به وزارت عتف ارسال می گردد.