بازدید از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و مرکز بین الملل علوم و فنون دریایی خرمشهر

بازدید از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و مرکز بین الملل علوم و فنون دریایی خرمشهر


بازدید از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و مرکز بین الملل علوم و فنون دریایی خرمشهر

 

 

 

 

 

کارگروه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان بنا به دستور رییس محترم نظارت وزارت علوم تحقیقات و فناوری مبنی بر تایید مکان مرکز بین الملل دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر روز دوشنبه 1401.03.09از مکان مرکز بین الملل دانشگاه علوم و فنون دریایی  و دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید دکتر سعد گورانی نژاد و دکترهادی اسکندری  اعضای محترم کارگروه تخصصی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان و دکتر قاسم نجفی کارشناس مدعو محترم دبیرخانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان حضور داشتند.

نتیجه بازدید از این دانشگاه و مرکز بین الملل پس از تکمیل و بررسی به مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت  آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ارسال می‌گردد.