بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر و مرکز بین المللی خلیج فارس

بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر و مرکز بین المللی خلیج فارس


بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر و مرکز بین المللی خلیج فارس

بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر و مرکز بین المللی خلیج فارس

 

 

کارگروه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان بنا به دستور رییس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی وزارت عتف روز سه شنبه 99/10/02 از دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای خرمشهر و مرکز  بین المللی خلیج فارس بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید دکتر بابک دوست شناس عضو هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دکتر شهرام شهروئی نماینده دانشگاه آزاد اسلامی استان و خانم الهام وزیری کارشناس همکار دبیرخانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرحضور داشتند.

نتیجه بازدید دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای خرمشهر و مرکز  بین المللی خلیج فارس،  پس از بررسی به مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ارسال می‌گردد.