بازدیدکارگروه هیات ناتک استان خوزستان از مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد های مستقر در آن

بازدیدکارگروه هیات ناتک استان خوزستان از مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد های مستقر در آن


بازدیدکارگروه هیات ناتک استان خوزستان از مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد های مستقر در آن

 

 

 

 

 

کارگروه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان از مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحدهای مستقر در آن، بازدید کرد.

در این بازدید دکتر عبداله پارسا دبیر هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خوزستان، دکتر بابک مختاری عضو کارگروه دانشگاه آزاد هیئت استان و آقای عزیز ساکی کارشناس دبیرخانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان حضور داشتند.

نتیجه بازدید از شرکت‌های مستقر  در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی استان،  پس از بررسی به مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت  آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ارسال می‌شود.

گفتنی است در حال حاضر 13 واحد فناور در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی مستقر می باشد؛