بستن

سامانه ها

بستن close

قوانین و مقررات نظارتی

قوانین و مقررات نظارتی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آیین نامه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی دانلود (2,509.3k)
آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاهی دانلود (2,014.2k)
آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف دانلود (2,011.1k)