بستن

سامانه ها

بستن close

دانشگاه فنی حرفه ای

کاربرگ های دانشگاه فنی و حرفه ای

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فایل اکسل سال 1398 دانلود (119.1k)
راهنمای محاسبه شاخص های کمی دانلود (315.2k)
کاربرگ ج دانلود (311.0k)
کاربرگ ب دانلود (164.0k)
کاربرگ الف 2 دانلود (257.5k)
کاربرگ الف 1 دانلود (457.5k)
لیست مستندات جهت رویت گروه بازدید کننده دانلود (32.3k)
نحوه تهیه سی دی مستندات دانلود (39.5k)