ارتباط باما

دانشگاه شهید چمران اهواز- سازمان مرکزی- طبقه سوم- اتاق70- دبیرخانه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان

شماره تماس مستقیم:  06133369509

شماره تلفن های  دانشگاه شهید چمران 19-33330011

شماره داخلی: 2015