ارتباط باما

دانشگاه شهید چمران اهواز- سازمان مرکزی- طبقه سوم- اتاق70- دبیرخانه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان

شماره تماس مستقیم:  06133226511

شماره تلفن های  دانشگاه شهید چمران 33226609-33226600

شماره داخلی: 2015  - 1627