وظایف و اختیارات رئیس دانشگاه

 • نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجوئی، اداری و مالی، عمرانی و امور خدمات علمی و کلیه ارتباطات داخلی و بین المللی دانشگاه و هماهنگی واحدهای مختلف و پاسخگوئی به مراجع ذیصلاح.
 • تعیین خط مشی اجرائی دانشگاه در قالب سیاستهای علمی، آموزشی و پژوهشی .
 • هدایت و رهبری فعالیتهای فرهنگی، آموزشی، اداری و مالی و عمرانی دانشگاه.
 • ارائه گزارش سالانه دانشگاه به هیات امناء.
 • نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای جاری دانشگاه و پیگیری اشکلات و تخلفات احتمالی و ارجاع آنها به مقامات ذیصلاح.
 • مسئولیت امور مالی و اداری دانشگاه در حدود مقررات مصوّب.
 • نصب و عزل اعضای هیات رئیسه و روسای دانشکده ها و موسسات و واحدهای وابسته و مدیران گروههای آموزشی( با رعایت تبصره های 1و 2 ماده 4 آئین نامه مدیریت دانشگاهها).
 • اجرای مصوبات و آئین نامه ها و بخشنامه های صادر شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری.
 • اجرای مصوبات هیات رئیسه و شورای دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای آنان.
 • تهیه و پیشنهاد سیاستها، اهداف و خط مشی ها برای طرح در هیات امناء
 • ارائه پیشنهاد تاسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها به شورای دانشگاه.
 • ارائه پیشنهاد همکاریهای علمی باسایر موسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای دانشگاه.
 • نمایندگی حقوقی دانشگاه نزد مراجع ذیصلاح.
 • نظارت بر امور انضباطی دانشگاه (هیات علمی، دانشجویان، کارمندان) در چهارچوب ضوابط و مقررات مصوب.
 • پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و اصلاحات اداری لازم (با هماهنگی هیات رئیسه دانشگاه) برای اداره امور داخلی دانشگاه به هیات امناء.
 • پیشنهاد بودجه سالانه دانشگاه (با هماهنگی هیات رئیسه) به هیات امناء.
 • پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصتهای مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج که طبق ضوابط به اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی تعلق می گیرد(با هماهنگی هیات رئیسه) به وزارت علوم، تحقیقات و فنًاوری.
 • نظارت بر بررسی صلاحیت های اخلاقی، سیاسی و امنیتی نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه در چهارچوب مقررات مصوب، ارسال مدارک متقاضیان به گزینش مرکزی و پی گیری نتیجه.