مسئول دفتر رئیس دانشگاه

نام و نام خانوادگی : صادق رهدارنسب
کارشناس مسئول پیگیری حوزه ریاست و روابط عمومی
تلفن داخلی : 2000
تلفن مستقیم: 33226700 (061)

نام و نام خانوادگی : علی چاری نژاد
کارشناس  دفتر ریاست دانشگاه 
تلفن داخلی : 2002
تلفن مستقیم : 33226701(061)