مسئول دفتر رئیس دانشگاه

نام و نام خانوادگی : صادق رهدارنسب
کارشناس مسئول پیگیری حوزه ریاست و روابط عمومی
تلفن داخلی : 2000
تلفن مستقیم: 33332041 (061)

نام و نام خانوادگی : رضا عباسی
کارشناس  دفتر ریاست دانشگاه 
تلفن داخلی : 2000
تلفن مستقیم : 33332041(061)