بستن

سامانه ها

بستن close

فرمهای دبیرخانه هیات ممیزه

نمایش اسناد و رسانه‌ها

کاربرگهای هیات ممیزه

اسناد
عنوان توضیح دانلود
گزارشنامه علمی عضو هیات علمی دانلود (216.5k)
شیوه نامه ایین نامه 95 دانلود (2,458.8k)
دستورالعمل طرز تشکیل سال 95 دانلود (4,665.5k)
آیین نامه ارتقاء مرتبه سال95 دانلود (24,858.0k)
فرم صورنجلسه کمیته منتخب دانلود (2,401.0k)

نمایش اسناد و رسانه‌ها

فرم های کیفیت تدریس

اسناد
عنوان توضیح دانلود
نتیجه ارزشیابی کاربرگ 2-2-ج دانلود (175.0k)
کاربرگ 2-2ج - ارزشیابی معاون اموزشی دانلود (162.4k)
کاربرگ 2-2 ب - دانشجویان دانلود (156.5k)
کاربرگ 2-2- الف دانشجویان ممتاز دانلود (156.5k)