بستن

فرمهای دبیرخانه هیات ممیزه

نمایش اسناد و رسانه‌ها

کاربرگهای هیات ممیزه

اسناد
عنوان توضیح دانلود
کاربرگ 2-2- الف دانشجویان ممتاز دانلود (156.5k)
کاربرگ 2-2 ب - دانشجویان دانلود (156.5k)
کاربرگ 2-2 دانلود (21.7k)
کاربرگ 2-2ج - ارزشیابی معاون اموزشی دانلود (162.2k)
کاربرگ بند 2-1 دانلود (157.1k)
نامه درخواست تاییدیه کاربرگ 1 و 2 دانلود (12.2k)
گزارشنامه علمی عضو هیات علمی دانلود (216.5k)
شیوه نامه ایین نامه 95 دانلود (2,458.8k)
دستورالعمل طرز تشکیل سال 95 دانلود (4,665.5k)
آیین نامه ارتقاء مرتبه سال95 دانلود (24,858.0k)
فرم صورنجلسه کمیته منتخب دانلود (2,401.0k)

نمایش اسناد و رسانه‌ها

فرم های کیفیت تدریس

اسناد
عنوان توضیح دانلود
کاربرگ 2-2 دانلود (21.7k)
کاربرگ بند 2-1 دانلود (157.1k)
کاربرگ 2-ج - ارزشیابی معاون اموزشی دانلود (162.0k)
نامه درخواست تاییدیه کاربرگ 1 و 2 دانلود (11.3k)
کاربرگ 2-2 الف دانلود (155.9k)
کاربرگ 2-2 ب دانلود (155.9k)