ارتباط با ما

 

اهواز: میدان دانشگاه- شهردانشگاهی- سازمان مرکزی - طبقه دوم

تلفن: 33332041 (061) 

دورنگار: 33360256 (061)

نام واحد

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

فکس

دفتر رئیس دانشگاه

2000

33226700

33226702

دفتر مشاور رئیس دانشگاه

2005

33336680

-------

دفتر مسئول اتوماسیون حوزه ریاست

2002

33226700

-------

دبیرخانه حوزه ریاست

2013 - 2012- 2011-2010

33360017

33360017

دفتر نظارت وارزیابی

2014

33369509

-------

دبیرخانه  هیات ممیزه وامنا

2016

33339167

33339167

دفتر همکاریهای علمی و بین المللی

2127و2128

33367008

33332618

دبیرخانه جذب اعضاء هیأت علمی

2086

33330516

--------