مدیر گروه فعلی

جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکترعلی محمد حسین زاده
دکتری فلسفه و حکمت اسلامی

استادیار و عضو هیأت علمی
گروه فلسفه و حکمت اسلامی