آشنایی با گروه معارف

      گروه معارف اسلامی دانشگاه به عنوان یکی از گروه های آموزشی و زیرمجموعه معاونت آموزشی دانشگاه با استفاده از اساتید متخصص در زمینه علوم اسلامی متولی ارائه دروس عمومی معارف اسلامی برای تمام رشته های تحصیلی درمقاطع مختلف می باشد که براساس مصوبه شورای انقلاب فرهنگی،دروس معارف اسلامی در 5 گرایش و 16 عنوان درسی  به دانشجویان ارایه می شود. همچنین در سال‌های اخیر نیز ارائه درس‌های "دانش خانواده و جمعیت" و " آشنایی با دفاع مقدس" به این گروه واگذار شده است.

    قرار گرفتن دروس معارف اسلامی در برنامه آموزشی مقطع کارشناسی کلیه رشته‌های تحصیلی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور از جمله اقدامات اساسی شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به منظور توسعه و تعمیق باورها و اندیشه‌های دینی و انقلابی و تحوّل مثبت در رفتارهای فردی و اجتماعی نسل جوان دانشگاهی و مقابلة آگاهانه با شبهات و تفکرات التقاطی صورت گرفته است. نقش بالقوه این دروس در اسلامی شدن مراکز آموزش عالی و منور ساختن فضای آموزشی و پژوهشی نسل جوان دانشگاهی به فروغ ایمان و معنویت، بر صاحب‌نظران دینی و فرهنگی و کارشناسان مسایل دانشگاهی پنهان نمی‌باشد.

     رسالت این گروه انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی در زمینه معارف و آموزه های دینی در پنج گرایش تعریف شده و هدف آن ارتقاء و تعمیق سطح آگاهی و نگرش مذهبی در گرایش های مورد نظر می باشد تا اینکه در رفتار فردی و اجتماعی مخاطبان تجلّی آشکار پیدا کند.

      نتیجه فعالیت های گروه می تواند ارتقاء فرهنگ دینی در مناسبات و روابط فردی و اجتماعی در فضای آموزشی و پژوهشی دانشگاه و در زندگی آینده آنها و به تقویت خود باوری، ایجاد روحیه پژوهش و تولید علم و در آمیختن علم و دین باشد.