ارتباط با ما

 

 

 

دانشگاه شهید چمران اهواز - ساختمان مرکزی - طبقه دوم - انتهای راهرو نهاد

تلفن مستقیم : 33226524-061

تلفن داخلی : 2220