نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن خیرین دانشگاه شهید چمران اهواز

برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن خیرین دانشگاه شهید چمران اهواز


برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن خیرین دانشگاه شهید چمران اهواز

بدینوسیله از کلیه اعضاء انجمن دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی انجمن که در ساعت 10 صبح روز دوشنبه 98/12/5 در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز تشکیل می گردد،حضور یابند.

درضمن این دعوت نامه از طریق روزنامه راوی دولت شماره 913 مورخ دوشنبه 14 بهمن ماه 1398 بعنوان " آگهی دعوت  مجمع عمومی عادی ..." اطلاع رسانی شده است./

دستور کار جلسه

               -1گزارش هیأت مدیره 

               -2تعیین اعضاء هیأت امنا