پروژه های تمام شده

       فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته با مشارکت خیّرین و حامیان در حوزه            

سخت افزاری(ساخت و ساز فضاهای فیزیکی و عمرانی، تهیه و تأمین تجهیزات و...)

 تا خرداد ماه 1397 به تفکیک هر سال:

 

ردیف

نام خیّر

شرح اقدامات صورت گرفته در هر سال

ارزش تقریبی

1

حاج کرم مهدیان مارانی

 

 

انجام عمیات خاکریزی و بتون ریزی اولیه مجتمع فرهنگی خوابگاه دختران

 

15000000000ریال

2

اقای ملکپور

 

 

ساخت کف سالن ورزشی خوابگاه   پسرانه دانشگاه سال 1395

 

1500000000ریال

3

آقای حسین رجبعلی پور

 

تجهیز سیستم صوتی و تجهیزات پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی سال1395

 

500000000ریال

4

مهندس محمدتقی محمد آبادی

 

خرید یک دستگاه سونوگرافی داپلر رنگی با قابلیت اکوکاردیوگرافی برای دانشکده دامپزشکی سال1394

1000000000ریال

5

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته با مشارکت خیّرین و حامیان در حوزه نرم افزاری

 (اعطای بورسیه و وام دانشجویی، حمایت از نخبگان و پژوهشگران، حمایت از برنامه ها و پروژه های علمی و پژوهشی و...

تا خردادماه 1397 به تفکیک هر سال:

 

ردیف

نام خیّر و شماره تماس

شرح اقدامات صورت گرفته در هر سال

ارزش تقریبی

1

حاج کرم مهدیان مارانی

 

تهیه نقشه های مجتمع فرهنگی خوابگاه دخترانه دانشگاه

700000000ریال

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5