اعصای هیأت امناء

 

مشخصات اعضای هیات امناء

ردیف

نام و نام خانوادگی

شغل

تصویر

1

عباس توکلی

آزاد

 

2

عبدالنبی دفتری

آزاد

 

3

بابک سپهری

آزاد

 

4

مظفر صنیعی

آزاد

 

5

عبدالسلام حمید

آزاد

 

6

شکوفه عطایی کچویی

آزاد

 

7

حسین آقایی جنت مکان

عضو هیئت علمی

 

8

عباس امام

عضو هیئت علمی

 

9

عبداله پارسا

عضو هیئت علمی

 

10

حسن فرازمند

عضو هیئت علمی

 

11

مهران انجیل زاده

آزاد

 

12

نازنین حسینی

آزاد

 

13

منصور میاحی

عضو هیئت علمی

 

14

محمدراضی جلالی

عضو هیئت علمی

 

15

حمیدرضا غفوری

عضو هیئت علمی

 

16

نعیم عرفانی مجد

عضو هیئت علمی

 

17

صدیقه حیدری نژاد

عضو هیئت علمی

 

18

غلامحسین خواجه

عضو هیئت علمی

 

19

سید منصور مرعشی

عضو هیئت علمی

 

20

مرتضی زرگر شوشتری

عضو هیئت علمی

 

21

محمدابراهیم مظهری

عضو هیئت علمی

 

22

عبدالرحمان راسخ

عضو هیئت علمی

 

23

پیمان حسیبی

عضو هیئت علمی

 

24

سید عزیز آرمن

عضو هیئت علمی

 

25

غلامحسین مکتبی

عضو هیئت علمی

 

26

غلامحسین رحیمی دوست

عضو هیئت علمی

 

27

علیرضا قدردان مشهدی

عضو هیئت علمی

 

28

مهرداد نامداری

عضو هیئت علمی

 

29

محمود آبدانان مهدیزاده

عضو هیئت علمی