معرفی

مرکز پردازشهای سریع دانشگاه شهید چمران اهواز (Shahid Chamran University High Performance Computing Center) یا SCUHPCC در شهریور ماه سال ۱۳۹۳ افتتاح و عملیاتی شد.

این مرکز با بودجه بیش از یک میلیارد ریال و با حمایت مالی ستاد هوا فضای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز راه اندازی شده است.