شرح وظایف اداره حراست

اداره حراست

 • استقرار سیستم مناسب حفاظتی فیزیکی و پرسنلی دانشگاه.
 • ابلاغ دستورات حراستی به موسسات تابعه و واحدهای اداری.
 • انجام اقدامات لازم در صورت بروز حوادث و سوانح و اطلاع فوری مراتب به مقامات مسئول.
 • تهیه و تنظیم فرمهای حراستی.
 • دریافت و ثبت اقدام در مورد اسناد طبقه بندی شده و توزیع و نگهداری آنها بصورت متمرکز.
 • دریافت و ثبت و نگهداری مکاتبات و اسناد محرمانه دانشگاه.
 • ارائه نظرات مشورتی به مسئولین با توجه به اطلاعات مکتسبه.
 • برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و هدایت کلیه فعالیتها و اقدامات حراستی.
 • رفع نقائص و بهبود روشهای حراستی.
 • همکاری و اظهار نظر در تهیه طرحهای حفاظت از تاسیسات دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای طرحهای مزبور طبق دستورات مقامات ذیصلاح.
 • انجام امور نگهبانی دانشگاه.
 • تنظیم برنامه های مختلف بازرسی.
 • صدور کارت شناسائی، مجوز تردد و رعایت تدابیر لازم به منظور پیشگیری از هر گونه سوء استفاده و جعل.