درخواست ریز نمرات غیر رسمی و مدارک المثنی

 

ریزنمرات غیر رسمی

تذکر1. چنانچه درخواست ریزنمرات غیر رسمی در مدیریت درخواستها در سما ثبت شود، این ریز نمرات با مهر فاقد اعتبار و غیر قابل ترجمه صادر می ­شود. اصل ریز نمرات تأیید و مهر شده دانشگاه تنها در مرحله صدور دانشنامه صادر و تحویل می ­شود. در صورتی که به علت نواقص پرونده، اخذ مدرک شامل حال دانش ­آموخته نشود  یا دانشجو از درخواست انصراف دهد، هزینه پرداختی مسترد نخواهد شد.

تذکر2. در سامانه سما برای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز در منوی گزارش­ها و قسمت "کارنامه جدید" امکان چاپ ریز نمرات دوره تحصیل برای استفاده غیر رسمی (بدون مهر و تأیید دانشگاه) وجود دارد.

تذکر 3. دانش آموختگان شبانه پسر که در حال تحصیل در مقطع بالاتر روزانه می باشند، می­ توانند ریز نمره بدون ذکر تاریخ و عنوانِ فراغت از تحصیل اما با مهر معتبر دانشگاه دریافت کنند. بنابراین برای دریافت آن ارائه گواهی اشتغال به تحصیل لازم است.

 

مدارک المثنی

برای این منظور باید ضمن پست مدارک زیر به آدرس دانشگاه، درخواست خود را در قسمت درخواست المثنی مدارک مربوطه در سامانه سما ثبت کنید. در صورتی که به علت نواقص پرونده، اخذ مدرک شامل حال دانش­ آموخته نشود، هزینه پرداختی مسترد نخواهد شد.

 

مدارک لازم برای دریافت گواهینامه موقت المثنی:

فرم استشهاد محلی ثبتی

 

مدارک لازم برای دریافت ریز نمرات المثنی:

فرم استشهاد محلی ثبتی

 

مدارک لازم برای دریافت دانشنامه المثنی:

3 بار اعلام آگهی مفقودی دانشنامه در روزنامه های کثیر الانتشار کشور به فاصله هر دو ماه یکبار (ارسال اصل روزنامه به دانشگاه) (نمونه آگهی جهت انتشار در روزنامه)

فرم استشهاد محلی ثبتی

 

 

آدرس برای مدارک کارشناسی یا دکتری عمومی دامپزشکی:

اهواز – دانشگاه شهید چمران- سازمان مرکزی- مدیریت خدمات آموزشی (طبقه همکف)- اداره دانش ­آموختگان -کدپستی: ۶۱۳۵۷۸۳۱۵۱

 

آدرس برای مدارک کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی:

اهواز – دانشگاه شهید چمران- سازمان مرکزی- مدیریت تحصیلات تکمیلی (طبقه اول)- اداره دانش ­آموختگان -کدپستی: ۶۱۳۵۷۸۳۱۵۱