نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام تاریخ انتخاب واحد نیمسال دوم 97-98

اعلام تاریخ انتخاب واحد نیمسال دوم 97-98


اعلام تاریخ انتخاب واحد نیمسال دوم 97-98

ابل  توجه کلیه واحدهای آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز؛ اعم از اساتید، کارکنان و دانشجویان، تاریخ اتتخاب واحد برای نیمسال آینده به شرح زیر می باشد:

 

روز دوشنبه            ۹۷/۱۱/۱                  ورودی های ۹۵ و ماقبل

روز سه شنبه         ۹۷/۱۱/۲                   ورودی های ۹۶

روز چهارشنبه         ۹۷/۱۱/۳                  ورودی های ۹۷

 

دانشجویان نوورود نیمه دوم در تاریخ  ششم بهمن ماه مراجعه نمایند .