میز خدمت

نوع خدمت در دسترس

مسیر دسترسی به خدمت

اداره مربوط و اطلاعات تماس

ثبت نام دانشجویان نو ورود

انتخاب واحد

مشاهده نمرات

http://reg.scu.ac.ir

سامانه سما

33337886 (061)

مدیریت خدمات آموزشی – مرکز کامپیوتر

پرداخت شهریه

http://reg.scu.ac.ir

سامانه سما

33360021 (061)

گروه آموزش های آزاد

گواهی اشتغال به تحصیل

http://reg.scu.ac.ir

سامانه سما

19-33330011 (061)

دانشکده های مربوط

درخواست عضویت در بنیاد ملی نخبگان

http://sina.bmn.ir

سامانه اطلاعاتی بنیاد ملی نخبگان

09601

بنیاد ملی نخبگان

درخواست میهمانی و انتقال

http://portal.saorg.ir

سامانه سجاد

33333574 (061)

مدیریت خدمات آموزشی- اداره پذیرش

تایید دانشنامه دانش آموختگان برای ترجمه

http://mad.saorg.ir

سامانه سجاد

33333791 (061)

مدیریت خدمات آموزشی – اداره فارغ التحصیلان

نظام وظیفه و امور مشمولین

درخواست خروج از کشور

http://epolice.ir

33333791 (061)

مدیریت خدمات آموزشی – اداره فارغ التحصیلان

مدیریت تحصیلات تکمیلی – امور مشمولین

درخواست دانشجویان غیر ایرانی

http://saorg.ir:8081

33367008 (061)

همکاری های علمی بین المللی

لغو تعهد آموزش رایگان (مخصوص دانش آموختگان دوره روزانه)

http://portal.saorg.ir

33333791 (061)

مدیریت خدمات آموزشی – اداره فارغ التحصیلان

مدیریت تحصیلات تکمیلی- امور فارغ التحصیلان

درخواست برای شورای بررسی موارد خاص

http://mad.saorg.ir

۳۳۳۳۳۵۷۴ (۰۶۱)

مدیریت خدمات آموزشی- اداره پذیرش

اطلاع رسانی آموزشی

شبکه اجتماعی دانشگاه (شاد)

https://sn.scu.ac.ir

گروه خدمات آموزشی
 

۳۳۳۳۸۰۴۶) ۰۶۱)

مدیریت خدمات آموزشی

پاسخگویی به سوالات آموزشی

شبکه اجتماعی دانشگاه (شاد)

https://sn.scu.ac.ir

انجمن خدمات آموزشی

۳۳۳۳۸۰۴۶(061)

مدیریت خدمات آموزشی