معرفی اعضای شوراها

اعضای شورای آموزشی دانشگاه عبارتند از :

- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
- مدیر خدمات آموزشی دانشگاه

- رئیس گروه استعدادهای درخشان

- مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه (با ابلاغ ریاست دانشگاه)

- رئیس گروه برنامه ریزی آموزشی دانشگاه (با ابلاغ ریاست دانشگاه)

- رئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه (با ابلاغ ریاست دانشگاه)

- رئیس پردیس دانشگاهی (با ابلاغ ریاست دانشگاه)

- معاونین آموزشی دانشکده ها

دو نفر از اعضای هیأت علمی به پیشنهاد معاون آموزشی و ابلاغ ریاست دانشگاه

هم اکنون مدیر تحصیلات تکمیلی، رئیس گروه برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی، رئیس گروه آموزشهای آزاد و رئیس پردیس دانشگاهی نیز با حکم ریاست محترم دانشگاه در شورای آموزشی دانشگاه شهید چمران  اهواز عضویت دارند.