همکاران هیات علمی

دکتر محسن صنیعی، دانشکده مهندسی، گروه برق

دکتر ناهید پوررضا، دانشکده علوم، گروه شیمی

دکتر کریم انصاری اصل، دانشکده مهندسی، گروه برق

دکتر علیرضا کیاست، دانشکده علوم، گروه شیمی

دکتر مهدی منادی، دانشکده مهندسی، گروه برق

دکتر سعادت رستگار زاده، دانشکده علوم، گروه شیمی

دکتر غلامرضا اکبری زاده، دانشکده مهندسی، گروه برق

دکتر ولی الله نوبخت، دانشکده علوم، گروه شیمی

دکتر علیرضا صفاریان، دانشکده مهندسی، گروه برق

دکتر حسن علیجانی، دانشکده علوم، گروه شیمی

دکتر الهه مشهور، دانشکده مهندسی، گروه برق

دکتر مهدی تقوی، دانشکده علوم، گروه شیمی

دکتر نوید علایی شینی، دانشکده مهندسی، گروه برق

دکتر اسماعیل حجاری، دانشکده مهندسی، گروه مواد

دکتر سید سجاد موسی پور، دانشکده مهندسی، گروه برق

دکتر مهدی یگانه، دانشکده مهندسی، گروه مواد

دکتر محمد لاری، دانشکده مهندسی، گروه مواد

دکتر سیدرضا علوی زارع، دانشکده مهندسی، گروه مواد

دکتر محمد ترکمان، دانشکده مهندسی، گروه شیمی و نفت

دکتر مرتضی مرادی، دانشکده مهندسی، گروه شیمی و نفت

دکتر سیف الله جمال پور، دانشکده مهندسی، گروه شیمی و نفت

دکتر میلادمحمره نژادربیعه، دانشکده مهندسی، گروه شیمی و نفت

دکتر یوسف تمثیلیان، دانشکده مهندسی، گروه شیمی و نفت