کارشناس مرکز

نام و نام خانوادگی : رؤیا عالی وند

شمارۀ تلفن  مرکز: 06133330363 

ایمیل مرکز:Ahvazazfacenter@scu.ac.ir