معرفی مدیر مرکز

 

دکتر داوود پورمظفری

دکتری زبان و ادبیات فارسی

مرتبه علمی:استادیار

پست الکترونیکی :Dpoormozaffari@scu.ac.ir

تلفن همراه: 09167707392