تاریخچه مرکز آزفا

همسایگی کشور عراق با ایران و تعمیق پیوندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مذهبی دو کشور در دهه‌های اخیر موجب گرایش بیشتر شهروندان عراقی به یادگیری زبان فارسی شده ‌است. در این میان، همجواری استان خوزستان با مرزهای جنوبی کشور عراق زمینه‌‌‌‌ تعامل‌های آموزشی، اقتصادی و صنعتی بسیاری را فراهم آورده‌ است. در سال‌های اخیر بسیاری از اتباع عراقی ساکن در استان‌های بصره، میسان، مُثنّی و سایر استان‌های جنوبی عراق متقاضی تحصیل در دانشگاه شهید چمران اهواز بوده‌اند. از این رو، در سال 1393 امکان تحصیل گروهی از دانشجویان عراقی در دانشگاه مهیا گردید وهستۀ اولیۀ تشکیل مرکز آزفا شکل گرفت.اکنون فارسی آموزان مرکز آزفا افرادی از ملّیت های مختلف هستند.