حوزه مدیریت مرکز

آدرس :

اهواز - بلوار گلستان ، پردیس دانشگاه شهید چمران اهواز ، نزدیک دانشکده دامپزشکی ،مرکز آزفا

 

نام و نام خانوادگی  سمت شماره داخلی  پست الکترونیکی
دکتر داوود پورمظفری   مدیرمرکز آزفا   4299

 

Ahvazazfacenter@scu.ac.ir