رئیس دانشکده فنی و مهندسی

 

 

دکتر کوروش حیدری شیرازی


دکتری مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مرتبه علمی: استاد

 

پست الکترونیکی: