برگزاری سومین جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی منطقه 10

برگزاری سومین جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی منطقه 10


برگزاری سومین جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی منطقه 10

سومین جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی منطقه 10 در تاریخ 97/12/6 برگزار شد.