برگزاری دومین جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی منطقه 10

برگزاری دومین جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی منطقه 10


برگزاری دومین جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی منطقه 10

دومین جلسه شورای پژوهش و فناوری منطقه 10 در تاریخ 97/3/9 برگزار گردید