انتخاب دبیر منطقه 10

انتخاب دبیر منطقه 10


انتخاب دبیر منطقه 10

در اولین جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی منطقه 10 کشوری در تاریخ 29/5/95 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان دبیر جلسه مذکور انتخاب شد.