وظایف و اختیارات شورای مرکزی

  • هماهنگی برای برگزاری جلسات "شورای مرکزی"، حداقل هر شش ماه یک­بار
  • تنظیم و ارائه گزارش عملکرد یکساله مناطق  به معاونت پژوهش و فناوری وزارت
  • ابلاغ مصوبات"شورای مرکزی " به رؤسای شورای هماهنگی و برنامه­ ریزی مناطق
  • تدوین ساز و کار نظارت بر عملکرد شوراهای مناطق و پیشنهاد آن به "شورای مرکزی"
  • تهیه جدول زمانی برگزاری جلسات ستاد در مناطق
  • برگزاری جلسات مشورتی و هماهنگی در مورد مسائل کلان پژوهش و فناوری کشور با دبیران مناطق هر 3 ماه یکبار با حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت متبوع و مدیران ستادی حوزه پژوهش و فناوری در ستاد وزارت یا در مناطق مختلف کشور
  • احصاء مسائل و مشکلات اصلی حوزه پژوهش و فناوری در هر نیمسال با ارائه راهکارهای حل مسئله مربوطه
  • تهیه برنامه راهبردی و عملیاتی منطقه 10 در هر سال