آدرس: اهواز ابتدای بلوار گلستان- دانشگاه شهید چمران - ساختمان مرکزی - طبقه سوم - معاونت پژوهشی- مدیریت امور پژوهشی دانشگاه  

تلفن: 33369683- 061

فکس: ۳۳۳۱۵۴۳3- 061

پست الکترونیکی:  research.management@scu.ac.ir

صندوق پستی: ۱۶۳-۶۱۳۵۵