اعضای شورای هماهنگی و برنامه ریزی منطقه 10 کشوری

ردیف نام و نام خانوادگی معاون پژوهش و فناوری سمت
1 دکتر علی حقیقی دانشگاه شهید چمران اهواز دبیر شورا
2 دکتر حسین ذوالقرنین دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر عضو شورا
3 دکتر محمدحسین شاکوهی دانشگاه صنعتی شهدای هویزه عضو شورا
4 دکتر اسماعیل فاطمی بهبهانی دانشگاه خاتم الانبیاء بهبهان عضو شورا
5 دکتر نعمت طهماسبی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول عضو شورا
6 دکتر بهمن خسروی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین عضو شورا
7 دکتر رضا مسیبی بهبهانی دانشگاه صنعت نفت عضو شورا
8 دکتر ایرج کاظمی نژاد رئیس پارک علم و فناوری خوزستان عضو شورا