کاشت نهال در دانشکده های دانشگاه شهید چمران اهواز به مناسبت هفته مدیریت سبز

کاشت نهال در دانشکده های دانشگاه شهید چمران اهواز به مناسبت هفته مدیریت سبز


//گزارش تصویری 2 //

کاشت نهال در دانشکده های دانشگاه شهید چمران اهواز به مناسبت هفته مدیریت سبز
آدرس کوتاه :